Loading...

Általános Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

verzió 3.0

Érvényes: 2023 március 24. napjától

Tartalomjegyzék

1 Szerződő felek

2 A Szolgáltatás

3 Szellemi jogok, felhasználási jog

4 Regisztrációs

4.1 Regisztráció, Email (elektronikus levél) cím

4.2 Jelszó használata és kezelése

4.3 Felhasználó által megadott adatok hitelessége

5 Előfizetés

5.1 Általános szabályok

5.1.1 Próbaidőszak

5.1.2 Lemondás

5.2 Egyéni Előfizetők

5.3 Csoportos Előfizetők

5.4 Előfizetői díj megfizetése

5.4.1 Késedelmes fizetés

5.4.2 Bankkártya adatok tárolása, „fizetési átjárószolgáltatás” használata

5.4.3 3DS azonosítás, elfogadott bankkártya típusok

6 Felelősség

6.1 Szolgáltató felelősségei és kötelezettségei

6.2 Felhasználó felelősségei és kötelezettségei

7 Harmadik fél által megjelenített és/vagy birtokolt Tartalmak

8 Adatvédelemi és adatkezelési szabályok

8.1 GDPR alkalmazása és hatálya

8.2 Adatvédelmi biztos (DPO) alkalmazása

8.3 A rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés, az adatok nyilvánosságának köre és mértéke

8.4 Az adatkezelés célja

8.5 Érzékeny tartalmak

8.6 Felhasználó vélt vagy valós tartózkodási helyének kezelése

8.7 Területfoglaltsági térkép

8.8 Az Érintettek jogai

8.8.1 Az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokról másolatot kérhetnek és ahhoz hozzáférhetnek

8.8.2 Adathelyesbítés

8.8.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

8.8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.8.5 Adathordozhatósághoz való jog

8.8.6 A tiltakozáshoz való jog

8.9 Hírlevél, marketing célú megkeresés

8.10 Adatok felhasználása és megosztása Harmadik felekkel

8.10.1 Fizetési átjárószolgáltató

8.10.2 Tárhelyszolgáltató

8.10.3 Tömeges levélküldés, hírlevél küldés

8.10.4 META

8.10.5 Google Analytics

9 „Sütik” kezelése

10 Elérhetőségek

11 Irányadó jog, joghatóság


0.1 A jelen Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Feltételek”) 

a HAMS.online weboldalon keresztül (a továbbiakban: „Weboldal”) az arra – alábbi feltételek szerint – jogosultak számára elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatának szerződéses feltételeit és a használattal összefüggő adatkezelési rendelkezéseket tartalmazza.

0.2 Jelen dokumentum a Felhasználói adatok és a Sütik (Cookies) kezelésére vonatkozó szabályozásokat is magában foglalja.

0.3 A Weboldalon történő regisztrációval elfogadja, hogy jelen dokumentumot elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára kötelező érvényűnek tekinti.

0.4 A jelen Felhasználási Feltételekben Önt „Felhasználónak” és/vagy – felhasználói státuszától függően – „Tagnak” vagy „Adminisztrátornak” is nevezhetjük.

0.5 Fontos figyelmeztetés: a HAMS.online rendszer használata kiskorúaknak nem engedélyezett. A weboldalon való regisztrációhoz és a szolgáltatás használatához Önnek legalább 18. életévét betöltött személynek kell lennie. Ha Ön a megadott korhatár alatt van, Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókját (és így regisztrációját) felfüggeszteni, vagy törölni anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget vállalna vagy felelősség terhelné.

1 Szerződő felek

1.1 A Weboldal létrehozója és szolgáltatója a Bit And Pixel Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1033 Budapest, Szentendrei út 95., cégjegyzékszáma: Cg.01- 09-879933, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 13920472-2-41, telefon: +36-30-950-3382, e-mail: [email protected] ; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

1.2 A Szerződő Felek jogviszonyát a jelen dokumentumban részletezett Feltételek szabályozzák.

1.3 A Szolgáltatás alábbiakban szabályozott felhasználására vonatkozó Szerződés egyfelől a Szolgáltató, másfelől pedig az alábbi a Szolgáltatásra előfizető csoportok között jön létre: (i) egyéni vadász előfizető (továbbiakban „Egyéni előfizető”) a vagy (ii) önálló jogi személyiséggel rendelkező vadásztársaságok, erdészetek és más nagygazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: „Csoportos Előfizető(k)”), valamint az utóbbiakban tagsággal rendelkező, vagy szerződéses kapcsolatban álló, a Szolgáltatás felületén felhasználó-azonosítóval és jelszóval regisztrált magánszemélyek és jogi személyek (a továbbiakban: „Tag(ok)”, a szerződő felek együttes említésük esetén úgy is, mint „Szerződő Felek”) között jön létre.

1.4 A Szolgáltatóval fennálló jogviszony tekintetében Csoportos Előfizetők úgy tekintendők, mint egyetlen szerződő fél, Csoportos Előfizető Tagjai egyetemlegesen felelősek a csoport Tagjainak kötelezettségeiért, valamint a csoport egészének kötelezettségeiért. Amennyiben a Csoportos Előfizető jogi személy, úgy egyetemlegesen felel a Csoport tagjaival azok cselekedeteiért és mulasztásaiért.

1.5 A Csoportos Előfizetők a csoportjuk egy tagját nevezik ki kapcsolattartónak és felelősnek a csoport, valamint a csoport tagjainak adminisztrációjáért. Az adminisztrációért és kapcsolattartásért felelős személy (a továbbiakban: „Adminisztrátor”) jogosult a csoport további tagjának adatait kezelni, engedélyeket, hozzáféréseket kiosztani és visszavonni. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a Csoport Adminisztrátora által végzett beállításokért és módosításokért, jogok kiosztásáért és azok visszavonásáért, valamint a Csoport által használt fiók(ok)hoz való hozzáférés megszüntetéséért, megtagadásáért, ideiglenes vagy állandó felfüggesztéséért.

2 A Szolgáltatás

2.1 A Szolgáltatás célja, hogy megkönnyítse az Előfizetők, Előfizetői csoportok, Szervezetek számára az élőhely-, erdő-, birtok- és vadgazdálkodást, valamint a kültéri tevékenységek szervezését, tervezését és adminisztrációját.

2.2 A Szolgáltatás keretében elérhető funkciók köre és mértéke a Felhasználó által regisztrált fiók típusától függően, Csoportos előfizetés esetén az Adminisztrátor által engedélyezett jogosultsági szinttől függően változhat.

2.3 A Szolgáltatás egy online (interneten keresztül elérhető) rendszer, amely bármely, a minimális technikai követelményeknek megfelelő, internetkapcsolattal rendelkező, ismert és elterjedt operációs rendszert futtató (például Windows, Linux, OSX,) számítógépen, táblagépen és okostelefonon (iOS, Android operációs rendszerek esetén) elérhető internetböngésző használatával, vagy a Szolgáltató által biztosított mobil applikáció formájában Felhasználói fiók regisztrációja után.

2.4 Kérjük, hogy előfizetés előtt ellenőrizze, hogy az Ön eszköze és/vagy operációs rendszere kompatibilis-e a Szolgáltatással. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért (ideértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatónak vagy Harmadik félnek teljesített kifizetések visszatérítését), amely közvetlenül vagy közvetve abból származik vagy azzal (közvetlenül vagy közvetve) összefüggésben merült fel, hogy Ön elmulasztott meggyőződni arról, hogy Szolgáltatásaink működőképesek-e az Ön eszközén és/vagy operációs rendszerén.

2.5 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást biztosító és kiszolgáló szoftvereket és/vagy a Weboldalt, valamint a jelen Feltételeket bármikor módosítsa, kiegészítse (többek között, de nem kizárólagos esetben, amennyiben ezt műszaki megfontolások, a tudomány állásának változása, újabb technikai lehetőségek megnyílása, a felhasználói élmény fejlesztése, új funkciók és szolgáltatások bevezetése vagy időközben bekövetkezett jogszabályi változások, hatósági előírások indokolják).

2.6 Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás internetböngészőben futtatható változatát tekintse a Szolgáltatás fő szolgáltatófelületének, amely felületen az elérhető funkciók mindig a legfrissebb, legmodernebb verziójukban érhetők el.

2.7 Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a mobilapplikációt frissítse, az applikációhoz, vagy a HAMS.online rendszer applikáción keresztüli használatát térben, időben vagy elavult eszközökön korlátozza, egyes országokban hozzáférhetetlenné tegye.

2.8 Ilyen esetben Szolgáltató az Előfizetőket és/vagy a Tagokat a szükséges mértékben és módon tájékoztatja, lényeges változás esetén pedig az adott esetnek megfelelő kellő időben, előzetesen értesíti. Kivételt képeznek ez alól azon esetek, amikor az előzetes tájékoztatás a rendszerben tárolt adatok biztonságát érintő kockázatot hordoz magában, vagy azokat valamely formában veszélyezteti vagy különösen magas költséggel javítható műszaki probléma lép fel, vagy olyan jogszabályi változás vagy kötelezettség, amely az idő rövidsége miatt az előzetes tájékoztatás lehetőségét kizárja vagy ellehetetleníti.

3 Szellemi jogok, felhasználási jog

3.1 A Weboldal (beleértve Szolgáltatást és az abban elérhető Funkciókat) és az azon megjelenített (grafikai, szöveges vagy egyéb) tartalom, vagy felhasznált programkód, szolgáltatás a Szolgáltató vagy olyan Harmadik fél szellemi tulajdonát képezi, aki a Szolgáltatónak engedélyezte a tartalom használatát a Weboldal (beleértve a Szolgáltatást és a Funkciókat) a jelen Feltételekben leírt célokra történő fejlesztés, használat és hasznosítás céljából. Ez alól kivételt képeznek a Felhasználók által benyújtott, feltöltött vagy más módon hozzáférhetővé tett tartalmak, amelyek esetében Szolgáltató felhasználási jogot szerez a GDPR szabályainak betartása mellett.

3.2 A Felhasználók Előfizetés típusától függően, vagy a próbaidőszakra történő regisztrációt követően – a próbaidőszak alatt elérhető funkciók tekintetében – a Szolgáltatásokat az alábbiak szerint használhatják:

3.3 A Szolgáltató az aktív Előfizetés vagy (ingyenes próbaidőszak esetén) a próbaidőszak időtartamára engedélyezi a Felhasználók számára a Weboldalon részletezett és/vagy meghatározott Funkciók használatát, azzal a feltétellel, hogy az Előfizetői csomagban meghatározott, és/vagy a Felhasználói fiók beállításaitól függően egyes Funkciók nem, vagy csak korlátozottan állnak Felhasználó rendelkezésre.

3.4 Az Előfizetéssel vagy próbaidőszakra történő regisztrációval Felhasználó kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy nem reprodukálja, adaptálja, fordítja, terjeszti vagy teszi közzé Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül a Weboldal, Szolgáltatás részeit vagy egészét. Továbbá Felhasználó kijelenti, hogy semmilyen módon, nem végzi el a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások és/vagy a Funkciók részben vagy egészben történő visszafejtését vagy módosítását (beleértve, de nem kizárólagosan a grafikai vagy egyéb tartalmakat, azok technikai elrendezését, valamint az ezekhez kapcsolódó know-how-t stb.).

3.5 Felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szolgáltatás forráskódja(i) és annak bármely része – akár a Szolgáltató tulajdonában van, akár a Szolgáltatónak licence van a használatra – a fentiekkel azonos jogi védelemben részesül(nek).

3.6 A Weboldalról (beleértve bármely Szolgáltatást vagy Funkciót) készült képernyőképek (közzététele, megosztása, reprodukálása stb.) bármilyen módon történő elkészítéséhez és/vagy felhasználásához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása és a jelen Feltételekben (különösen az „Érzékeny tartalmak” fejezetben részletezett esetekben) meghatározott korlátozások szükségesek.

3.7 Nem engedélyezett továbbá a Szolgáltatásban a Felhasználók által feltöltött képanyagok és leírások nyilvánosság felé való közlése a tartalom jogtulajdonosának engedélye nélkül. A szellemi tulajdonjogokat megsértő Felhasználó korlátlanul felel a Szolgáltatónál és a jogtulajdonosnál felmerülő költségek és károk megtérítéséért. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót a harmadik fél szellemi tulajdonjogának a Felhasználó általi megsértéséből eredő bármely követeléssel szemben.

4 Regisztráció

A regisztráció módja, email cím használata, Felhasználó által megadott adatok hitelessége.

4.1 Regisztráció, Email (elektronikus levél) cím

4.1.1 A HAMS.online rendszer kizárólag érvényes regisztrációval vehető igénybe. A regisztrációhoz Felhasználónak érvényes és működőképes elektronikus levélcímmel (továbbiakban: „email cím”) kell rendelkeznie. Felhasználó kötelessége és felelőssége olyan email fiók használatával regisztrálnia, amely képes Szolgáltatás által küldött elektronikus levelek (továbbiakban: email) fogadására.

4.1.2 Szolgáltató nem felelős a sikertelen Felhasználói fiók regisztrációért amennyiben a Felhasználó által megadott email fióknak elektronikus levelet Szolgáltató nem tud kézbesíteni. Például, de nem kizárólagosan olyan esetek, amikor a Felhasználó email fiókja megtelt, vagy egyéb más műszaki ok, műszaki beállítás, levélszemét szűrési beállítások miatt arra Szolgáltató emailt nem tud kézbesíteni.

4.2 Jelszó használata és kezelése

4.2.1 A regisztrációt követően minden egyes felhasználó egyedi jelszó megadása útján tud a HAMS rendszerbe belépni. Előfizető felhasználónevét és jelszavát nem adhatja át másnak, nem ruházhatja át másra. Szolgáltató nem felel az elfelejtett jelszó és/vagy a felhasználónév nem megfelelő tárolásából adódó visszaélésekért, amennyiben ezek illetéktelen felhasználása a Felhasználó hibájából, szándékos vagy vétlen gondatlanságból következett be, vagy azért, mert Felhasználó belépési adatait harmadik félnek átadta.

4.3 Felhasználó által megadott adatok hitelessége

4.3.1 Felhasználó a regisztráció során – vagy a rendszerbe történő belépés után – köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó által megadott adatok kerülnek használatra hivatalos kapcsolattartáshoz és a felhasználás módjától és fajtájától függően, szerződések, engedélyek kiállításához, számlázáshoz és egyéb adminisztrációkhoz.

4.3.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben Felhasználó valótlan adatokat adott meg magáról, vagy Felhasználói fiókjához kapcsolódóan, úgy Szolgáltató a Felhasználót vagy a Felhasználó által kezelt fiókot külön indoklás és előzetes értesítés nélkül korlátozza, vagy törölje.

4.3.3 Csoportos Előfizetés esetén Csoportos Előfizető is felel az általa kezelt Felhasználói fiókokban tárolt adatok valóságtartalmáért, hitelességéért.

5 Előfizetés

5.1 Ez a szakasz az egyéni és csoportos előfizetők előfizetésére ("Előfizetés") vonatkozó feltételeket ismerteti.

5.1 Általános szabályok

5.1.1 Az Előfizetési típusok (továbbiakban: „Csomagok” vagy „Előfizetési csomagok”) a Szolgáltató által meghatározott és a HAMS.online weboldalon közzétett feltételekkel (próbaidőszak lehetősége és hossza, előfizetés időtartama, megújulás típusa és díja) vehetők igénybe.

5.1.2 Szolgáltató fenntartja a jogot az előfizetési típusok és feltételek (ár, időtartam, próbaidőszak megléte és annak hossza, elérhető szolgáltatások tartalma) módosítására azzal, hogy a módosítások nem érintik az aktív (érvényes, pénzügyileg rendezett) előfizetéseket azok megújulásáig vagy lejáratának fordulónapjáig.

5.1.3 Szolgáltató jogosult az elérhető szolgáltatások körét módosítani (beleértve azok csökkentést is) abban az esetben, ha azt valamely jogszabály teszi kötelezővé, vagy azt a Felhasználók egy meghatározó köre kifejezetten kéri, javasolja.

5.1.4. Az Előfizetés legkésőbb az azt követő munkanapon aktiválódik, amikor az Előfizetési díj (az alábbiakban meghatározottak szerint) a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, mely akár 3-4 napig is tarthat. A jelen pont alkalmazásában munkanapnak minősül minden olyan nap, amikor a Szolgáltató számláját vezető bank Magyarországon nyitva tart. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizetés kezdeményezése napján vagy azzal egyidőben hozzáférést adjon a Szolgáltatáshoz Felhasználónak, de a végleges pénzügyi rendezésig előzetes tájékoztatás nélkül is visszavonhassa.

5.1.5 Az Előfizetési időszak az Előfizető által kiválasztott és megfizetett Előfizetési csomagban meghatározott határozott időre szól, és nem mondható fel vagy szüntethető meg rendes felmondással (kivéve az 5.1.2 szerinti feltételek szerint).

5.1.1 Próbaidőszak

5.1.1.1 A Felhasználó a regisztráció napján kezdődő ingyenes próbaidőszakra (továbbiakban "Próbaidőszak" vagy "ingyenes próbaidőszak") jogosult a HAMS.online weboldalon közzétett, az Előfizetői csomag leírásánál meghatározott időtartamra és feltételek szerint. A próbaidőszak nem minden Előfizetői csomag része.

5.1.1.2 Próbaidőszak alatt Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendszer funkciónak vagy szolgáltatásainak egy részét korlátozottan tegye elérhetővé Felhasználó számára.

5.1.1.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ingyenes Próbaidőszak letelte után Felhasználó hozzáférését részben vagy egészében korlátozza vagy megszüntesse, amennyiben Felhasználó a próbaidőszak alatt, vagy annak lejárta után nem fizet elő a Szolgáltatásra.

5.1.1.4 Bizonyos funkciók vagy szolgáltatások csak a tényleges Előfizetés alatt válnak elérhetővé, azaz amikor Felhasználó, vagy Csoport Előfizető tagjaként Csoportos Előfizető előfizet valamely Előfizetési csomagra.

5.1.2 Lemondás

5.1.2.1 Előfizető jogosult lemondani Előfizetését vagy törölni regisztrációját (Felhasználói fiókját), amelyet a Szolgáltatásba belépve a Felhasználói fiókjának törlésével tehet meg.

5.1.2.2 Előfizetés lemondása, vagy Felhasználói fiók törlése esetén Szolgáltató Előfizetői díjat sem részben, sem időarányosan, sem egészében nem fizet vissza.

5.1.2.3 Előfizető (Egyéni és Csoportos előfizető is) felelős Előfizetésének lemondásáért amennyiben az előfizetés megújuló és azt nem kívánja meghosszabbítani. Szolgáltató nem térít vissza az Előfizetési díjat olyan esetekben, amikor Előfizető megújuló Előfizetését elfelejti lemondani, vagy a megújulás – és az ezzel együtt járó díjfizetés – után kívánja, vagy mondja azt le.

5.2 Egyéni Előfizetők

5.2.1 Az Egyéni Előfizető előfizetői csomagja felett maga rendelkezik.

5.2.2 Az Egyéni előfizetők előfizetési időszaka automatikusan megújul a következő előfizetési időszakra, a megújítás időpontjában az Előfizető által igénybe vett, vagy egy azzal egyenértékű Előfizető csomaggal a megújítás időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételekkel (pl. előfizetési díjak, előfizetés időtartama, elérhető szolgáltatások és funkciók). Egyéni Előfizető felelőssége, hogy megismerkedjen a jelen Feltételek aktuális változatával és a megújítás időpontjában rá vonatkozó aktuális Előfizető csomag tartalmával.

5.2.3 Egyéni Előfizető érvényes Előfizetésének megújulása előtti naptári napig Előfizetői csomagját megváltoztathatja, vagy Előfizetését a következő Előfizetési időszakra vonatkozóan felmondhatja.

5.2.4 Felhívjuk Előfizető figyelmét arra, hogy az Előfizetés megújulásának napján az Előfizetői csomag változtatásának sikertelenségéért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 Csoportos Előfizetők

5.3.1 Csoportos Előfizető az általa választott és megfizetett Előfizetői csomagba foglalt Előfizetői fiókok felett maga rendelkezik.

5.3.2 A Csoportos előfizető által kezelt és pénzügyileg rendezett fiókok használati jogát az általa kiválasztott és meghatározott Felhasználóknak az átadáskor beállított felhasználási feltételekkel és jogosultságokkal, az általa kezelt és meghatározott területek vonatkozásában Felhasználónak átadhatja azzal, hogy a használat jogát bármikor visszavonhatja, átmenetileg felfüggesztheti, korlátozhatja. Csoportos Előfizető jogosult arra, hogy Felhasználó hozzáférését, jogosultságát bővítse, vagy szűkítse a Szolgáltatásban elérhető beállításoknak megfelelően.

5.3.3 Csoportos Előfizető jogosult az általa igénybe vett előfizető fiókok számának bővítésére, további előfizetői fiókok vásárlására. Csoportos Előfizető jogosult az igénybe vett előfizetői fiókok számának csökkentésére az Előfizetések megújulása előtt.

5.3.4 Csoportos előfizető felelőssége a megfelelő számú előfizetői fiók meghatározása, kezelése, pénzügyi rendezése és felhasználása. Szolgáltató nem felelős azért, ha Csoportos Előfizető az előfizetés időtartama alatt nem használja fel az összes rendelkezésre álló Felhasználói fiókot. A fel nem használt előfizetői fiókok díját nem téríti vissza sem részben, sem egészben, sem időarányosan, a fel nem használt előfizetői fiókok nem számíthatók bele egy következő Előfizetési ciklusba.

5.4 Előfizetői díj megfizetése

5.4.1 Az Előfizetői díj megfizetése elektronikusan a Szolgáltató által biztosított felületen bankkártyás fizetéssel történik, – kivételes esetekben, például különösen nagy értékű előfizetés megfizetése esetén – Szolgáltató Előfizetővel történő egyeztetéssel ettől eltérhet.

5.4.2 Az előfizetési díj megfizetése előre, a Felhasználó által választott Előfizetői csomagban meghatározott feltételekkel, az Előfizető által megadott mennyiségű előfizetői fiókra, időszakra és szolgáltatásokra vonatkozik.

5.4.3 Felhívjuk Előfizetőink figyelmét arra, hogy az Előfizetői díjak a weboldalon különböző devizákban is megjelenítésre kerülhetnek, de az előfizetési díjak elszámolása Euró alapon történik. Minden más devizában feltüntetett díj tájékoztató jellegű, ennek megfelelően a fizetési tranzakció esetén előfordulhat eltérés az Előfizető bankkártyájáról levont összeg és a weboldalon megjelenített összeghez képest.

5.4.1 Késedelmes fizetés

5.4.1.1 Amennyiben Előfizető az esedékes előfizetési díjat nem fizeti meg időben, úgy Szolgáltató a Szolgáltatáshoz, vagy annak részeihez való hozzáférést, használati jogot az aktív előfizetési idő utolsó napja utáni nap felszólítás vagy egyéb értesítés nélkül megszünteti.

5.4.1.2 Szolgáltató a pénzügyileg rendezetlen Felhasználói fiókokhoz tartozó adatokat a GDPR szerint meghatározott ideig tárolja csak, majd azokat a GDPR szabályozásai szerint törli, vagy visszaállíthatatlanul anonimizálja. Anonimizálás esetén az eredeti Felhasználó személye nem válik azonosíthatóvá.

5.4.1.3 A nemfizetés vagy egyéb pénzügyi rendezetlenség következményeként részben vagy egészében megszüntetett hozzáférés, vagy az adatok törléséből származó – direkt vagy indirekt – következményekért Szolgáltató nem vállal sem jogi, sem pénzügyi felelősséget. A törlendő, anonimizálandó vagy kötelezően tárolandó adatok körét befolyásolhatja az egyes országokra vonatkozó jogi környezet.

5.4.2 Bankkártya adatok tárolása, „fizetési átjárószolgáltatás” használata

5.4.2.1 Szolgáltató – más internetes szolgáltatásokhoz hasonlóan – a bankkártyás fizetésekhez harmadik fél által biztosított úgynevezett „fizetési átjárószolgáltatást” (Payment Gateway) vesz igénybe a fizetési tranzakciók biztonságos lebonyolítása érdekében. Szolgáltató elsődleges fizetési átjárószolgáltatója a PayPal által biztosított és üzemeltetett Braintree szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az által igénybe vett fizetési átjárószolgáltatók körét bővítse és országonként, régiónként eltérő szolgáltatót használjon.

5.4.2.2 Szolgáltató nem tárolja és kezeli Előfizetői és Felhasználói banki és bankkártya adatait. A fizetési tranzakciók biztonságos megvalósításáért, a pénzügyi tranzakciók és a bankkártya adatok tárolásáért az adott országban vagy régióban az adott tranzakcióhoz használt fizetési átjárószolgáltató felel a fizetési átjárószolgáltatókra vonatkozó szabályozási, jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

5.4.2.3 Lásd még: 8.10 Adatok felhasználása és megosztása Harmadik felekkel

5.4.3 3DS azonosítás, elfogadott bankkártya típusok

5.4.3.1 A 3DS protokol és azonosítás használata 2022 szeptember 1 óta kötelező az interneten keresztüli fizetési tranzakciók lebonyolításához, így a Szolgáltatáson belül bonyolított fizetési tranzakciók esetében is. A 3DS vagy másként 3-D Secure protokol célja az online bankkártya csalások csökkentése, visszaszorítása.

5.4.3.2 Előfizető tudomásul veszi, hogy Előfizetéshez, vagy a Szolgáltatáson keresztül bonyolított más pénzügyi tranzakciók sikeres végrehajtásához olyan bankkártyával kell rendelkeznie, amely alkalmas a biztonságos elektronikus fizetési tranzakciókhoz szükséges 3DS protokol szerinti azonosításra.

5.4.3.3 A 3DS azonosításra alkalmas bankkártya biztosítása Előfizető és Előfizető kártyakibocsátójának feladata.

5.4.3.4 Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz sikeres fizetési tranzakciók lebonyolítása érdekében, és támogatja Felhasználókat az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében és feltárásában. Sikertelen fizetési tranzakciók esetén Szolgáltató a Fizetési átjárószolgáltató által biztosított legrészletesebb tájékoztatást próbálja meg Felhasználónak nyújtani annak érdekében, hogy a probléma azonosítható vagy orvosolható legyen.

5.4.3.5 Szolgáltató nem felel a hatáskörén kívül eső 3DS azonosításban bekövetkező hibák miatt felmerülő sikertelen fizetési tranzakciókért. Ilyen problémák esetén Előfizető kártyakibocsátójához, vagy kártyakibocsátó bankjához fordulhat.

6 Felelősség

6.1 Szolgáltató felelősségei és kötelezettségei

6.1.1 Szolgáltató jelen dokumentum más fejezeteiben részletezett felelősségei kiegészítéseként Szolgáltató felelősségei az alábbiak.

6.1.2 Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Weboldal, a Szolgáltatások és a Funkciók hibamentes és zavartalan működése érdekében. Amennyiben Felhasználó vélt vagy valós hibát észlel, úgy joga és kötelezettsége az észlelt problémáról, hiányosságról (továbbiakban: „Hiba”) Szolgáltatót értesíteni. Ehhez Szolgáltató felületet biztosít az alábbi csatornákon: a Weboldalon elérhető nyilvános ügyfélszolgálati felület, email cím, és telefonszám, a Szolgáltatásban elérhető Ügyfélszolgálati üzenetküldő felület, telefonszám, és a Szolgáltató nyilvános, jelen dokumentumban is megtalálható e-mail címére küldött elektronikus levél.

6.1.3 Felhasználó által észlelt vélt vagy valós hiba bejelentését Szolgáltató maximum 72 órán belül kivizsgálja. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Felhasználó által bejelentett „Hibát” a tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül kijavítsa. A „Hiba” javításához szükséges idő meghatározása a Hiba pontos ismerete, és annak reprodukálhatósága esetén határozható meg.

6.1.4 Szolgáltató kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső okokból származó Hibák esetén, mint például a Felhasználó által használt számítógép, okostelefonon, tablet meghibásodása, internetböngésző meghibásodása, internetkapcsolat hiánya, DNS szolgáltatás problémái, áramszünet, harmadik fél szolgáltatók meghibásodása, fizetési tranzakciók során felmerülő problémák, ezen belül kifejezetten a bankkártyás fizetési tranzakciók során felmerülő 3DS (lásd vonatkozó „3DS azonosítás, elfogadott bankkártya típusok” fejezet) azonosítás sikertelensége miatt felmerülő sikertelen fizetési tranzakciók, vagy az adatok nem megfelelően történő rögzítése.

6.1.5 Szolgáltató jogosult Csoportos Előfizető esetén Csoportos Előfizető adminisztrátorának írásos kérése vagy Felhasználó írásos kérése esetén a Felhasználó által feltöltött, megadott adatokat módosítani, korrigálni azzal, hogy a Felhasználó szöveges kérését elmenti, illetve a módosításról, a módosítás tartalmáról és annak időpontjáról mentést készít.

6.2 Felhasználó felelősségei és kötelezettségei

6.2.1 Felhasználó felelős az általa a Weboldalra, Szolgáltatásba feltöltött, beírt, berögzített adatok, információk, képek, szövegek, helyszínek stb. (továbbiakban „Tartalom”, „Tartalmak”) helyességéért, jogszerűségéért és szakmai és/vagy etikai szempontból való megfelelőségéért. Csoportos Előfizető esetén Csoportos Előfizető adminisztrátora(i) felelős(ek) az adatok helyességének, megfelelőségének, jogszerűségének ellenőrzéséért és biztosításáért.

6.2.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által feltöltött Tartalmakért, illetve azok ellenőrzéséért, felügyeletéért vagy egyéb módon történő felülvizsgálatáért.

6.2.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató számára nyomozóhatóság vagy egyéb eljárni jogosult hatóság („Hatóság”) megfelelően valószínűsíti, hogy Felhasználó bűncselekményt követett el, úgy Hatóság kifejezett kérésére, Szolgáltató kiadhatja a Felhasználó fiókjában nyilvántartott adatokat a Nyomozóhatóság kérésében foglalt mértékig és tartalommal.

6.2.4 Felhasználó az általa a Szolgáltatásban rögzített adatok valóságtartalmáért köteles jótállni, a valótlan adatok rögzítéséből és felhasználásából származó jogkövetkezménykért pedig korlátlan és kizárólagos felelősséget vállalni.

6.2.5 A Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem hagyatkozhat kizárólag a Funkciókra (beleértve az általa vagy más Felhasználók, vagy akár a Szolgáltató vagy a Weboldalon és/vagy hírlevelekben vadászati ajánlatokat közzétevő harmadik felek által ott megadott információk és/vagy adatok), amikor részt vesz a Weboldalon keresztül kínált bármely tevékenységben. A Funkciók önmagukban nem szolgálnak alapul arra, hogy bármely cselekményt gondos és jogszerű cselekedetnek lehessen minősíteni. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a felelősséget a Felhasználók által egymásnak vagy Harmadik személyeknek a jelen rendelkezések megszegésével okozott károkért.

6.2.6 Az egyértelműség kedvéért kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltatásokban/Funkciókban elérhető bizonyos információk, például a biztonsági és foglalási adatok tájékoztató jellegűek, azok elavulhatnak, ha a Weboldal (és/vagy a Szolgáltatások/Funkciók) bármilyen okból, például az internetkapcsolat hiánya miatt nem frissül. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatások nem tartalmaznak valós idejű helymeghatározási adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a GPS-adatok megadása esetén az ilyen adatok pontatlanok lehetnek, és nem feltétlenül jelzik a Felhasználó pontos és valós tartózkodási helyét. Lásd a vonatkozó „Felhasználó vélt vagy valós tartózkodási helyének kezelése” fejezeteben részletezettek.

6.2.7 Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja Szolgáltatót Harmadik fél jogainak (példaként említve a feltöltött fotókhoz kapcsolódó felhasználási és szerzői jogok) a Felhasználó általi megsértéséből eredő bármely követeléssel szemben (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi költségek megfizetését). Lásd még a vonatkozó „Szellemi jogok, felhasználási jog” fejezetben foglaltakat.

6.2.8 Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pontban meghatározott bármely kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül, a Szolgáltató által meghatározott időtartamra, akár véglegesen is letiltani az adott Felhasználó fiókját, vagy korlátozni Felhasználó hozzáférését.

6.2.9 Szolgáltató és az érintett Felhasználó jóhiszemű tárgyalásokat folytathat a letiltás vagy korlátozás feloldásáról. A Szolgáltató értesíti a Felhasználót, ha a fiók letiltását feloldja.

7 Harmadik fél által megjelenített és/vagy birtokolt Tartalmak

7.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon Harmadik felektől származó, vagy Harmadik felek Tartalmára mutató linkeket vagy más tartalmakat jelenítsen meg (beleértve, de nem kizárólagosan a hirdetéseket, időjárási adatokat, térképészeti adatokat, műholdképeket, stb.), vagy harmadik feleket a Szolgáltatás felületein, vagy a Szolgáltató által Felhasználónak küldött elektronikus levelekben Tartalom megjelenítésére, elhelyezésére felhatalmazzon.

7.2 A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen harmadik féltől származó Tartalmakért.

7.3 A Harmadik fél által feltöltött, biztosított vagy megjelenített Tartalmakra a Harmadik fél feltételei vonatkoznak.

7.4 Szolgáltató szúrópróba szerűen ellenőrzi a Harmadik felek által kínált Tartalmakat és Szolgáltatásokat, nem vállal felelősséget az ilyen Tartalmak vagy Szolgáltatások esetleges pontatlanságaiért, vagy technikai hibáiért. Felhasználónak joga van Szolgáltatónak jelenteni az olyan eseteket ahol pontatlanság, szándékos vagy véletlen súlyos tévedés található Harmadik fél által biztosított Tartalomban.

7.5 Az előző négy bekezdés különösen a Google Inc. által kínált, mint például, de nem kizárólagosan a Google Maps, vagy például az időjárási adatokat biztosító szolgáltatásokra vonatkozik.

8 Adatvédelemi és adatkezelési szabályok

8.1 GDPR alkalmazása és hatálya

8.1.1 Szolgáltató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation, továbbiakban: "GDPR") és további egyéb más helyi jogszabályok hatálya alá tartozik, és a GDPR szabályainak megfelelően kezeli, tárolja a Felhasználók személyes adatait.

8.1.2 A GDPR szabályait nem kell alkalmazni amennyiben:

- az érintett már nem él,

- az érintett jogi személy (például cég, egyesület stb.).

8.2 Adatvédelmi biztos (DPO) alkalmazása

8.2.1 Szolgáltató nem köteles Adatvédelmi biztos kinevezésére vagy alkalmazására, mert Szolgáltató

- alkalmazottainak száma nem éri el a 250 főt,

- nem tárol és nem kezel Speciális adatkategóriába tartozó adatokat (ilyenek például egészségügyi adatok, genetikai adatok, politikai hovatartozásra vonatkozó adatok) továbbá,

- Felhasználóit és tevékenységeiket nem követi,

- a Felhasználók viselkedését, internetezési szokásait sem rendszeresen sem szisztematikusan nem elemzi, Felhasználóit nem profilozza.

8.3 Az adatkezelés célja

8.3.1 Az adatkezelés célja a Szolgáltatás Funkcióinak igénybevétele, időtartama az Előfizetés idejével, illetőleg a jogszabályokban, hatósági, kamarai és egyéb jogi és szakmai előírásokban szereplő kötelező adatmegőrzési és adatszolgáltatási időtartammal megegyező, illetőleg – az előbbi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett - az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig tart, az alábbi rendelkezések szerint.

8.3.2 Az adatkezelő a Szolgáltató (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint Adatkezelő). A Szolgáltató az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok EGT-n kívüli harmadik országba nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik fél részére nem adja át. Kivéve, amennyiben kötelező jogszabályi, hatósági előírás teljesítéséhez, a Funkciók részét képező szolgáltatás nyújtása, illetve az Előfizetők és/vagy Tagok által megrendelt egyéb szolgáltatás igénybevételéhez – például hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás, vagy az összes Felhasználó tájékoztatásához szükséges Harmadik fél által üzemeltetett tömeges levélküldő szolgáltatás használata. Ilyen esetben az Érintettet Adatkezelő az adott esetnek megfelelő módon és úton tájékoztatja.

8.3.3 Előfizetési idő alatt megszűnő tagság, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás Érintett általi visszavonása esetén az adott Tag, mint Érintett személyes adatai kezelésének ideje az előfizetés időtartamának végétől, illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó, Adatkezelőnek a jelen dokumentum „ELÉRHETŐSÉGEK” megadott e-mail címére küldött nyilatkozat Adatkezelő általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap (ügyintézési idő), azzal, hogy amennyiben jogszabály, vagy hivatalos szerv (például Országos Vadgazdálkodási Adattár, Vadászati Hatóság illetve az illetékes vadászkamara) részére adatszolgáltatást köteles Adatkezelő vagy Adatkezelő útján az Előfizető vagy Csoportos Előfizető biztosítani, úgy a személyes adatokat a kötelezettség teljesítésének időtartamáig megőrzi.

8.3.4 Az ezt meghaladó időn túl a tárolt személyes adatokat Adatkezelő anonimizálja, vagy teljesen megsemmisíti, melynek következtében azok az Érintettekkel többé nem hozhatók kapcsolatba, így nem minősülnek személyes adatnak.

8.3.5 Amennyiben az Érintett Felhasználói fiókját törli, úgy az az Adatkezelő rendszeréből való törlésnek, az adatkezelés visszavonásának is minősül azzal, hogy Érintett kifejezetten egyetért és elfogadja, hogy a Rendszerbe feltöltött személyes adatait Adatkezelő az adatkezelés visszavonását követően további 5 évig zártan kezelje abból a célból, hogy kizárólag nyomozóhatóság vagy egyéb (ellenőrző) hatóságok esetleg megkeresései esetén adatot tudjon szolgáltatni e hatóság számára.

8.3.6 Az Adatkezelő által – az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján - kezelt személyes adatok köre:

 • Érintett neve,
 • képmása
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • lakcíme,
 • vadászjegy száma,
 • vadásztársasági tagság(ok),
 • vadásztársasági tagság(ok) kezdete,
 • hozzájárulás esetén a tervezett, illetve aktuális tartózkodási helye;
 • az Érintett által feltöltött fényképek;

8.3.7 Az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi.

8.3.8 Az Érintettek adatkezeléssel összefüggő jogosultságairól szóló tájékoztatás a jelen „Adatvédelmi Szabályzat” pont alatt, „Az Érintettek jogai” című alpontban található.

8.4 Érzékeny tartalmak

8.4.1 Szolgáltató „Érzékeny tartalomnak” tekint minden olyan Tartalmat (például fotó, szöveges leírás) amely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeit vagy egyes tevékenységek folyamatát mutatják be vagy ismertetik (például vadelejtést dokumentáló tartalom) és amelyek zavaróak lehetnek a nyilvánosság számára, vagy amelyeken a tevékenységet végrehajtó személyek felismerhetők, azonosíthatók.

8.4.2 Szolgáltató ésszerű keretek között mindent megtesz az Érzékeny tartalom biztonságos tárolása és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

8.4.3 Az Érzékeny tartalmak biztonságos tárolásának megsértését nem merítik ki azok az esetek amikor a rendszerben megosztott tartalom (ideértve a felhasználó nevét, profilképét, telefonszámát, hozzávetőleges vagy pontos tartózkodási helyét) a Felhasználók egy korlátozott körének és/vagy egy korlátozott időintervallumban válik elérhető a személyi biztonság biztosítása, a biztonság növelése, vagy egyéb életvédelmi szempontok miatt.

8.4.4 Felhasználó kijelenti, hogy megértette, hogy az ilyen jellegű adathozzáférés és korlátozott adatmegosztás más felhasználókkal semmilyen formában nem tekinthető a GDPR szabályok megsértésének.

8.4.5 Felhasználó kijelenti, hogy kifejezetten megértette, hogy bizonyos személyes adatainak és tevékenységeinek megjelenítése, láthatóvá tétele más Felhasználók (Csoportos Előfizetők esetén ez kifejezetten igaz) számára a Szolgáltatás egyik alapvető funkciója, hiszen a Szolgáltatás egyik fontos és kritikus célja a személyes biztonság növelése az által, hogy a területhasználat során a Felhasználók korlátozott módon (például egy Csoportos Előfizetői fiók alá tartoznak vagy egy bizonyos jól körülhatárolható földterületen, erdőn belül tartózkodnak, vagy tartózkodtak) tájékozódhatnak más Felhasználók területhasználatáról a balesetek vagy egyéb konfliktusok elkerülése érdekében, vagy azért, hogy bajba került embertársainkon minél gyorsabban és hatékonyabban lehessen segítséget nyújtani.

8.4.6 Felhasználó kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy az általa Szolgáltatásba feltöltött, tárolt Érzékeny tartalmak tekintetében tartózkodik a jogsértő tartalmak feltöltésétől, felvitelétől, rögzítésétől. A feltöltött, rögzített tartalom nem lehet obszcén, szükségtelenül kegyetlen vagy a természettel és annak elemeivel szemben tiszteletlen. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen tartalmak esetén a tartalmat eltávolítsa, elrejtse, a Felhasználót pedig szankcionálja.

8.4.7 Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű jogi költségek megfizetését) a Szolgáltatót minden olyan követeléssel kapcsolatban, amely abból ered, hogy a Felhasználó az ilyen Érzékeny Tartalmaknak a Weboldalra, Szolgáltatásba történő feltöltése miatt vagy azzal kapcsolatban bármilyen törvényt vagy harmadik fél jogait megsértette.

8.5 A rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés, az adatok nyilvánosságának köre és mértéke

8.5.1 A rendszerben tárolt adatok kizárólag egyes funkciók, és kizárólag a Felhasználó egyértelmű és tevékeny hozzájárulása („publikálás”) után kerülnek megjelenítésre a rendszer nyilvános, vagy több felhasználó számára is hozzáférhető felületein. Ilyen eset például a területbérlemények tendereztetési eljárása során a tender kiírója által összeállított adatok és információk nyilvános, bárki számára történő hozzáférésének biztosítása a Weboldalon.

8.5.2 Egyéb, például a vadgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők a rendszeren keresztül azzal, hogy az adatokhoz hozzáférő személyek köre is korlátozott, például a Csoportos Előfizető által meghatározott személyekre, vagy a Csoport tagjaira, vagy a Csoport tagjainak egy körére korlátozódik.

8.5.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Csoportos Előfizető fiókjához való kapcsolódáskor Csoportos előfizető adminisztrátora személyes adatait megtekintheti, egyes adatok körének tekintetében pedig Felhasználó által a Szolgáltatásban rögzített adatokat is módosíthatja.

8.5.4 Az adatokkal történő visszaélések elkerülése érdekében Szolgáltatás az adatmódosítási tevékenységek egy részét naplózza (a napló tartalmazza a módosítás időpontját, módosítást végrehajtó Felhasználó azonosítóját az eredeti adatot és a módosított adatot is), egyes változások Csoportos Előfizető adminisztrátorai vagy Szolgáltatónál meghatározott, korlátozott számú személy számára visszakereshetők.

8.6 Felhasználó vélt vagy valós tartózkodási helyének kezelése

8.6.1 Felhasználó tartózkodási helyét Szolgáltatás nem követi valós időben a Felhasználó tudta és kifejezett hozzájárulása nélkül.

8.6.2 Helyadat valós idejű, folyamatos lekérése a Szolgáltatás internetböngészőben történő használata esetén technikailag nem, vagy csak rövid időintervallumokban valósítható meg, így Felhasználók tartózkodási helyének folyamatos követése a Szolgáltatás internetböngészőben történő futtatása esetén nem valósítható meg. Továbbá a helyadat lekérése az internetböngészőkben Felhasználó által korlátozható, letiltható.

8.6.3 Mobilapplikációk esetében az applikáció a felhasználó tudta és engedélye nélkül nem férhet hozzá Felhasználó helyadataihoz. Ezért a Szolgáltató által biztosított mobil applikációban rendelkezésre álló, és a Felhasználó kifejezett kérésére igénybe vehető „Útvonal rögzítése” Funkciót Felhasználónak kell bekapcsolnia a Szolgáltató által biztosított mobil applikációban. A helyadathoz való hozzáférésről a telefon, táblagép operációs rendszere tájékoztatja Felhasználót, továbbá Felhasználó kifejezett engedélyét fogja kérni a helyadathoz való hozzáférésre vonatkozóan.

8.7 Területfoglaltsági térkép

8.7.1 Felhasználók a „beiratkozás” vagy „Foglalás” alkalmával kiválaszthatnak és lefoglalhatnak, vagy előzetesen jelezhetik foglalási szándékukat egy vagy több helyszín vonatkozásában. A kiválasztott, lefoglalt helyszíneken Felhasználót szimbolizáló ikont jelenít meg a Szolgáltatás. Az ikon véletlenszerűen kerül elhelyezésre a Felhasználó által kiválasztott terület(ek) határain belül, kivételt képeznek azok az esetek ahol Felhasználó egy általa kiválasztott, helyszínét tekintve jól azonosítható létesítményt foglal le, ahol a létesítmény pontos helye ismert és nem változik.

8.7.2 Felhasználók vélt vagy valós tartózkodási helye nem kerül nyilvános közlésre. Felhasználó vélt vagy valós helyadatát Csoportos előfizetők esetén a csoport adminisztrátorai és vagy a csoport tagjai ismerhetik meg a személyi biztonság növelése és életvédelmi célokból. Lásd még az „Érzékeny tartalmak” fejezetben részletezettek.

8.8 Az Érintettek jogai

8.8.1 Az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokról másolatot kérhetnek és ahhoz hozzáférhetnek

8.8.1.1 E körben az Érintettek jogosultak visszaigazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhetnek, továbbá tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosultak megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérhetik a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogaikat gyakorolhatják.

8.8.2 Adathelyesbítés

8.8.2.1 Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan Személyes Adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

8.8.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

8.8.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

8.8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.8.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.8.5 Adathordozhatósághoz való jog

8.8.5.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.8.6 A tiltakozáshoz való jog

8.8.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén - a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában - a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Tag számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Tag fiókjának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

8.9 Hírlevél, marketing célú megkeresés

8.9.1 Az Érintettek – külön kifejezett, önkéntes hozzájárulásuk esetén – Szolgáltatótól hírleveleket, marketing célú megkereséseket kaphatnak e-mail útján, illetve egyéb elérhetőségeiken. Ezen szolgáltatói tevékenység elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, igénybevétel esetén pedig hozzájárulásukat az Érintettek jogosultak bármikor a későbbiek során írásban, „hírlevél-leiratkozás” tárgyú (Szolgáltató fent megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeire küldött) levél küldésével, illetve a Szolgáltató által esetlegesen felkínált egyéb, felhasználó-barát úton megtiltani. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

8.10 Adatok felhasználása és megosztása Harmadik felekkel

8.10.1 A GDPR szabályozásainak megfelelően Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Érintettekkel összefüggésbe nem hozható, az azonosításukra nem alkalmas (így személyes adatnak nem minősülő) adatokat - különösen a Funkciók használata során keletkezett, azokba feltöltött adatokat, és információkat (például: statisztikák, vadmozgások, elejtett és tervezett elejtésszámok, fajok) - statisztikai célú felmérések, tanulmányok készítése, tudományos kutatás céljából felhasználja, illetve ilyen célból az erre illetékes szervekkel, úgy, mint szakmai kamarával, felsőoktatási intézménnyel, etc. megossza.

8.10.2 A Felhasználók személyes adatainak szükséges mértékben korlátozott körét a következő szervezetekkel osztjuk meg, szigorúan az alábbi célokból:

8.10.1 Fizetési átjárószolgáltató

8.10.1.1 Annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes online fizetési élményt nyújtsunk Önnek, egy harmadik féltől származó fizetési szolgáltatót (fizetési átjárót) használunk, nevezetesen a BrainTree-t. A Braintree anyavállalata, a PayPal, Inc. és alvállalkozói az Egyesült Államokban és az Európai Gazdasági Térségen kívüli egyes országokban találhatók. A megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében a Braintree (PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A.), a PayPal, Inc. és köztünk az EU szabványos szerződési feltételei vannak érvényben.

8.10.1.2 A Braintree látja az Ön e-mail címét és a fizetési tranzakció feldolgozásához szükséges bankkártyaadatokat (például a kártyatulajdonos nevét, lejárati dátumát, bankkártyaszámát).

8.10.1.3 További információkért a BrainTree szolgáltatásairól és arról, hogy kik ők, kérjük, látogasson el weboldalukra a https://braintreepayments.com/ címen.

8.10.1.4 Nem látjuk a bankkártya teljes adatait, ezért azokat semmilyen módon nem tudjuk felhasználni.

8.10.2 Tárhelyszolgáltató

Weboldalt a következő szervezet tárhelyszolgáltató üzemelteti:

Rackforest Kft.

https://www.rackforest.com/

Cím: H-1132, Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.

Telefon (7/24): +36 70 362 47 85

8.10.3 Tömeges levélküldés, hírlevél küldés

8.10.3.1 Annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb, kiválasztott és személyre szabott tartalmakat (például last minute vadászati lehetőségeket vagy kapcsolódó cikkeket és egyéb ajánlatokat) küldhessünk Önnek, az Ön által önkéntesen megadott beállításokat használjuk fel ilyen célokra.

8.10.3.2 Ennek során szigorúan biztosítjuk, hogy az Ön adatait a GDPR-nak megfelelően kezeljük.

8.10.3.3 Ebből a célból használhatunk (de nem feltétlenül) harmadik féltől származó automatizált megoldásokat.

8.10.3.4 Az általunk időről időre igénybe vett ilyen szolgáltatók listáját és a róluk szóló részletesebb információkat a https://www.activecampaign.com/ vagy a https://mailchimp.com/ vagy a https://www.mailerlite.com/ oldalon találja.

8.10.4 META

8.10.4.1 Szolgáltató a Weboldal üzemeltetése során a META Pixel szolgáltatását használja. A META Pixel szolgáltatás a Weboldal megnyitásakor információt gyűjthet a Weboldalt megnyitóról és azt közölheti a Szolgáltatóval. A META Pixel szolgáltatásról a gyártó weboldalán érhető el további információ.

8.10.5 Google Analytics

8.10.5.1 Szolgáltató a Weboldal üzemeltetése során a Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics szolgáltatás a Weboldal megnyitásakor információt gyűjthet a Weboldalt megnyitóról és azt közölheti a Szolgáltatóval. A Google Analytics szolgáltatásról a gyártó weboldalán érhető el további információ.

9 „Sütik” kezelése

9.1 A Szolgáltató a Weboldal és a Szolgáltatás felhasználói élményének biztosításával és folyamatos fejlesztésével összefüggésben cookie-kat, vagy más néven „Sütiket” (a továbbiakban: „Sütik”) használhat.

9.2 A Sütik olyan műszaki, kiegészítő vagy segéd adatfájlok, amelyek a felhasználó hardver eszközének a meghajtóján kerülnek eltárolásra, a Weboldalra való ellátogatás pillanatában.

9.3 A sütik a böngésző beállításainak módosításával bármikor blokkolhatók, törölhetők, letilthatók és újból engedélyezhetők. A blokkolás, törlés, letiltás azonban a Funkciók használatát korlátozhatja, illetve megakadályozhatja. A Sütiben kerül például tárolásra, hogy Ön, mint felhasználó milyen nyelvet választott ki a Szolgáltatás használatához.

9.4 A Szolgáltató által alkalmazott sütik típusai: Session Cookies („munkamenet sütik”) és Permanent Cookies („állandó sütik”).

9.5 Szolgáltató nem használ olyan „Sütiket” amellyel Felhasználó tevékenységét a Szolgáltatás nyújtásához szükséges érdekeink kívül túlmutató módon megfigyelné vagy profilozná.

10 Elérhetőségek

10.1 Szolgáltató elérhetőségei:

10.2 Bejegyzett székhely és levelezési cím: H-1033 Budapest, Szentendrei út 95., Magyarország,

E-mail: [email protected]

10.3 Kérjük, győződjön meg arról, hogy a hozzánk intézett összes kérését, panaszát vagy egyéb kommunikációját helyesen címezte. A Szolgáltatóhoz a jelen Feltételekkel kapcsolatban beérkező minden megkeresést egy hónapon belül megválaszolunk. Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresések esetén ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a megkeresések összetettségét és számát. A Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hosszabbításról. Amennyiben a Felhasználó a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, az információkat lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

11 Irányadó jog, joghatóság

11.1 A jelen Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog az irányadó, azzal, hogy az azzal összefüggő vagy abból eredő jogviták elbírálására Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

Általános Felhasználási feltételek korábbi változatai 

2023.03.24 előtt érvényes Általános Felhasználási Feltételek

2019.02.13 előtt érvényes Felhasználási feltételek - Magyar nyelven

A HAMS csapata
 • A HAMS.online szoftvert a Bit and Pixel Kft. tervezte és készítette. Cégünk 15 éves szakmai múlttal rendelkezik az egyedi, nagy bonyolultságú, vagy speciális üzleti igényeket kiszolgáló rendszerek fejlesztése, üzemeltetése terén.
 • Telefonszám: +36 30 676 01 60
 • E-mail: [email protected]
Tervezte, fejlesztette és üzemelteti
Tárhelyszolgáltató
 • RACKFOREST KFT.
 • H-1132, Hungary, Budapest
 • Victor Hugo utca. 18-22.
 • Telefonszám: 0-24: +36 70 362 4785
 • rackforest.com
We are looking for
Regional representatives
 • - If you are familiar with wildlife management, gamekeeping
 • - and if you are interested in the representation of HAMS in your country or on regional level, please feel free to contact us via e-mail.

Be part of this amazing team of international professionals, let's build the future of wildlife management together.